Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tlumaczenia:oaa

O-antyfony adwentowe

Najsilniejszym bodaj wyrazem adwentowej tęsknoty za Zbawicielem są t. zw. Wielkie Antyfony. W nich liturgja tego okresu dochodzi do szczytu swej piękności. Nawet z czysto artystycznego punktu rozpatrywane, są one niezrównanem arcydziełem. Dusze zaś wierzące dojrzą w nich, lub choćby przeczują cały sens Starego Przymierza i bezdenne głębiny Bożej ekonomji zbawienia. o-antyfony_lat-pl.pdf

O Sapientia

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens ad finem usque ad finem fortiter, suaviterque disponens omnia : veni ad docendum nos viam prudentiae. - O Mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego, dosięgając mocą od końca do końca, i wszystko urządzając łagodnością, przyjdź ku nauczeniu nas dróg roztropności.

O Adonai

O Adonai, et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti : veni ad redimendum nos in brachio extento. - O Adonai, Wodzu domu Izraelowego, który się objawiłeś Mojżeszowi w ogniu krzaka gorejącego i prawo mu dałeś na Synaju, przyjdź nas odkupić siłą ramienia Twego.

O Radix

  • .

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli tardare. - O Potomku Jessego, który stoisz na znak dla ludów, przed którym Krolowie zamilkną a narody modlić się będą, przyjdź nas uwolnić i już nie zwlekaj!

O Clavis

O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis et nemo aperit : veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis. - O Kluczu Dawidów i berło domu Izraela, który otwierasz, a żaden nie zamknie, zamkniesz, a żaden nie odewrze, przyjdź i wyprowadź pojmanego z więzienia, siedzącego w ciemności i cieniach śmierci.

O Oriens

  • .

O Oriens, splendor lucis aeterne, et sol justitiae : veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis. - O Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce Sprawiedliwości, przyjdź i oświeć tych, co siedzą w ciemności i w cieniu śmierci.

O Rex

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni et salva hominem, quem de limo formasti. - O Królu i pożądanie narodów, kamieniu węgielny, w jedno łączący obie części budowy, przyjdź i zbaw człowieka, któregoś z mułu ziemi utworzył.

O Emmanuel

  • .

O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium et Salvator earum : veni ad salvandum nos, Dominus Deus noster. - O Emanuelu, królu i prawodawco nasz, oczekiwanie narodów i Zbawicielu ich, przyjdź ku zbawieniu naszemu Panie, Boże nasz.

tlumaczenia/oaa.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/24 08:45 przez Robert Olewniczak